Repair in good time

We also offer repair of cars purchased from us, you no longer have to worry about the availability of matching parts. We have extensive experience in cars from the USA, we specialize in this.

We have huge access to new and used parts. We provide bodywork, paint, mechanical and, importantly, electronic-electrical repairs, it is a very important and necessary advantage, because today's cars have a very complex electronic structure and in 98% of repairs, computer diagnostics is unnecessary.

Our offer not only applies to cars purchased from us, but we also encourage emergency repairs.

We offer convenient repair times for cars left to us.

We specialize in particular in cars:

- Dodge Charger

- Dodge Challenger

- Dodge Ram

- Chevrolet Camaro

- Chevrolet Corvette

- Ford Mustang

- Ford F-150 , F-250

- Chrysler 300C

- Chrysler Pacifica

Naprawa w dobrym terminie

Oferujemy również naprawę zakupionych u nas samochodów , nie musisz się już martwić o dostępność dopasowanie części . Mamy duże doświadczenie w autach z USA specjalizujemy się w tym . Posiadamy ogromny dostęp do części nowych jak i używanych . Zapewniamy naprawy blacharskie , lakiernicze , mechaniczne i co ważne elektroniczno-elektryczne jest to bardzo istotne i niezbędny atut , ponieważ dzisiejsze samochody mają bardzo rozbudowaną strukturę elektroniczną i w  98 % napraw jest nie zbędna diagnostyka komputerowa .

Nasza oferta nie dotyczy tylko aut zakupionych u nas ale również zachęcamy do napraw doraźnych .

Oferujemy dogodne terminy napraw pozostawionych nam  aut .

Specjalizujemy się w szczególności w autach :

- Dodge Charger

- Dodge Challenger

- Dodge Ram

- Chevrolet Camaro

- Chevrolet Corvette

- Ford Mustang

- Ford F-150 , F-250

- Chrysler 300C

- Chrysler Pacifica

Cookies

1. Serwis w sposób automatyczny zbiera informacje zawarte w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać wersję językową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 9. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Cookies

1. The website automatically collects information contained in cookie files. 2. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored in the Website User's end device and are intended for using the Website's pages. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number. 3. The entity placing cookies on the Website User's end device and accessing them is the Website operator. 4. Cookies are used for the following purposes: a) adjusting the content of the Website pages to the User's preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files make it possible to recognize the language version tailored to his individual needs; b) creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content; c) maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website; 5. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User. 6. The Website uses the following types of cookies: a) "necessary" cookies, enabling the use of services available on the Website, eg authentication cookies used for services that require authentication on the Website; b) cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication on the Website; c) "performance" cookies, enabling the collection of information on the use of the website pages; d) "functional" cookies, enabling "remembering" the settings selected by the User and personalizing the User's interface, eg in terms of the selected language or region of the User, font size, website appearance, etc .; e) "advertising" cookies, enabling the delivery of advertising content to Users more tailored to their interests. 7. In many cases, the software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored on the User's end device by default. The Website Users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about their every posting on the Website User's device. Detailed information on the possibilities and methods of handling cookies is available in the software (web browser) settings. 8. The website operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the website. 9. Cookies are placed on the Website User's end device and may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator. 10. More information on cookies is available at https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko or in the "Help" section in the browser menu.

Kalkulator

Wpisz cenę auta (USD): VAT (19%): Cło (10%): Łączna kwota (PLN):